Cistella de la compra

Política de Privacitat


Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió manteniment d´alguns dels nostres serveis.

L'informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Car&acte;cter Personal (d'ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d'ara endavant, RGPD) i demás normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

De conformitat amb l&article 13 del RGPD i l&article 11 LOPD, aquesta Política de Privadesa es aplica als tractaments de dades de carʻacter personal que BOOKISH VENTURES SL.., realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través de la seva web, o recollits en qualsevol de les seccions del lloc web.


IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 • Responsable del tractament: BOOKISH VENTURES SL..

 • Domicili: C/ Balmes, 26 Principal 2a 08007 Barcelona (BARCELONA)

 • CIF: B67022327

 • Email: [email protected]

 • Delegat de protecció de Dades (DPO): SIBTRAINING SLU, i dades de contacte: [email protected].


FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genérica de la gestió control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

 • Gestionar l'accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part de els usuaris.

 • Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzeu a través dels serveis i/o productes, así com als formularis de contacte de la nostra página web (inclosos, correus electrónics i/o les trucades telefóniques).

 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.

 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.

 • Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.

 • Comunicacions: Podrem enviar-vos correus electrónics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions técniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar-hi.

 • Si escau, comunicacions comercials (Marketing): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per vía electrónica com a no electrónica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l'usuari que, pot revocar en qualsevol moment el consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat m&ea;s all&ag; de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓN

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingueu la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat de exercitar els vostres drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supresió, oposició, limitació, portabilitat ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d'informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de forma indefinida mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓN DEL TRACTAMENT

BOOKISH VENTURES SL.. tracta les vostres dades personals d'acord amb les dues bases legals següents: Consentiment del interessat (1) i l'interés legítim (2).

1. El consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitará:

 • Abans de procedir a tractar les vostres dades,

 • En el procés de registre com a client o,

 • En el moment d'enviar comunicacions de BOOKISH VENTURES SL...

Les sol·licituds d'informació que ens faci arribar requereixen que l'interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre'l o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, el interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les vostres dades, si bé aquesta negativa implicarà; la impossibilitat que puguem atendre la vostra petició.

2. L'Interés legítim de BOOKISH VENTURES SL.. a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seues expectatives o interessos prèviament manifestats. Ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions etc. Sense perjudici del compliment per part de BOOKISH VENTURES SL.. de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrónica.

BOOKISH VENTURES SL.. entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb car&ag;cter general, BOOKISH VENTURES SL.. no cedirá les vostres dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció dades permet que puguis exercir davant del responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supresió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

 • Dret d'accés: Permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

 • Dret de rectificació Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les vostres dades personals.

 • Dret de supresió Permet sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals quan ja no siguin necessaris per a l'execució o prestació del servei.

 • Dret d'oposició Permet a l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.

 • Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats poden oposar-se al enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment la seva consentiment a rebre aquestes notificacions.

 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podrá sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament es conservará per al exercici o defensa de reclamacions.

 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que l'incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que técnicament sigui possible– els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú lectura mecánica.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

 • Possibilitat de retirar el consentiment: L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les vostres dades.

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, on inclogui la següent informació: Nom i cognoms, númer de DNI, direcció postal i electrónica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions del mateix.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: BOOKISH VENTURES SL.. us informa igualment del dret que us assisteix de presentar una reclamació davant l'Agència Española de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


INFORMACIÓN ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

BOOKISH VENTURES SL.. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 doctubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electróniques ia les xarxes públiques de comunicacions, deureá procedir a retenir i conservar determinades dades de táfic generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automática quan l'usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure la direcció IP, la identificació des del qual s'accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més a més, se us informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat de técnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat dels seus dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pérdida i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la vostra organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.