Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió manteniment d´alguns dels nostres serveis.

L'informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Car&acte;cter Personal (d'ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d'ara endavant, RGPD) i demás normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

De conformitat amb l&article 13 del RGPD i l&article 11 LOPD, aquesta Política de Privadesa es aplica als tractaments de dades de carʻacter personal que BOOKISH VENTURES SL.., realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través de la seva web, o recollits en qualsevol de les seccions del lloc web.


IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS


FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genérica de la gestió control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat m&ea;s all&ag; de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓN

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingueu la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat de exercitar els vostres drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supresió, oposició, limitació, portabilitat ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d'informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de forma indefinida mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓN DEL TRACTAMENT

BOOKISH VENTURES SL.. tracta les vostres dades personals d'acord amb les dues bases legals següents: Consentiment del interessat (1) i l'interés legítim (2).

1. El consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitará:

Les sol·licituds d'informació que ens faci arribar requereixen que l'interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre'l o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, el interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les vostres dades, si bé aquesta negativa implicarà; la impossibilitat que puguem atendre la vostra petició.

2. L'Interés legítim de BOOKISH VENTURES SL.. a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seues expectatives o interessos prèviament manifestats. Ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions etc. Sense perjudici del compliment per part de BOOKISH VENTURES SL.. de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrónica.

BOOKISH VENTURES SL.. entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l'interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amb car&ag;cter general, BOOKISH VENTURES SL.. no cedirá les vostres dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

La normativa de protecció dades permet que puguis exercir davant del responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supresió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, on inclogui la següent informació: Nom i cognoms, númer de DNI, direcció postal i electrónica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions del mateix.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: BOOKISH VENTURES SL.. us informa igualment del dret que us assisteix de presentar una reclamació davant l'Agència Española de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


INFORMACIÓN ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

BOOKISH VENTURES SL.. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 doctubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electróniques ia les xarxes públiques de comunicacions, deureá procedir a retenir i conservar determinades dades de táfic generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automática quan l'usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure la direcció IP, la identificació des del qual s'accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més a més, se us informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat de técnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat dels seus dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pérdida i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la vostra organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.